1
4.1923076923077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 درجه امتیازات 4.19 (13 امتیازات)