1
2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 درجه امتیازات 2.50 (1 امتیاز)